Craig Faga, CFA
(retired)
Middleton Police Department
Middleton, WI